Keitai no Hoji

Keitai no Hoji = Using each technique in its proper place

Sensei Tanzadeh Performing Shitoryu Basic Blocks