Dojo Kun

The Dojo Kun are the rules of the Dojo that have been passed down from Okinawan Karate masters to the presents.

Hitotsu- Jinkaku kansei ni tsuto meru koto
Hitotsu- Makoto no michi o mamoru koto
Hitotsu- Doryoku no seishin o yashinau koto
Hitotsu- Rei gi o omonzuru koto
Hitotsu- Kekki no yu o imashimuru koto

One- Seek perfection of character.
One- Be faithful.
One- Endeavor to excel.
One- Respect others.
One- Refrain from violent behavior.