Heijutsu no Sanbyo, The three weaknesses or sicknesses of Martial Arts

Hitotsu-Giryo
Hitotsu-Ketai
Hitotsu-Manshin

One- Doubt or Skepticism
One- Negligence
One- Egotism

Kenwa Mabuni