Shuren no Kokoroe, The training of the Mind and Spirit

Hitotsu- Kihon o wasureru na
Hitotsu- Shisei o tadashiku seyo
Hitotsu- Doosa wa jinsoku ni seyo
Hitotsu- Chikara o saidai ni hakki seyo
Hitotsu- Manshin suru na jishin o mote
Hitotsu- Renma o tayasuna
Hitotsu- Jibun de kufuu seyo

One- Remember the basics
One- Correct stance and attitude
One- Quick action
One- Maximize power
One- Show self-confidence
One- Always remain in training
One- Rely on yourself