Hiji Ate Go Ho

1) Yoi
2) Zenkutsu dachi,Hidari gedan barai (Step forward)
3) Step forward,Shiko dachi,Chudan hiji ate
4) Step backward,Zenkutsu dachi,Ushiro hiji ate
5) Step forward,Zenkutsu dachi,Tate hiji ate
6) Shiko dachi,Otoshi hiji ate
7) Hachiji dachi,Yoko hiji ate

When you finish one side, then you start doing same sequence using other hand by doing:

1) Zenkutsu dachi,Migi gedan barai (Step back with your left foot from Hachiji dachi)
2) Step forward, Shiko dachi,hidari chudan hiji ate
3) Step backward,Zenkutsu dachi,Hidari ushiro hiji ate
4) Step forward,Zenkutsu dachi hidari tate hiji ate
5) Shiko dachi,Hidari otoshi hiji ate
6) Hachiji dachi,Hidari yoko hiji ate
7) Zenkutsu dachi,Hidari gedan barai (Step back with your right foot from Hachiji dachi)
8) Yame (Pull your front foot back to Hachi Dachi).

hijiate-goho