Nanakyu ( 7th Kyu ) Curriculum

7th Kyu  – Time Requirement, 3 months after 8th Kyu
 

Kihon  (Basics)

 • Moto Dachi
  • Mawashi Geri
 • Neko Ashi Dachi
  • Shuto Chudan Uke
  • Mae Ashi Mae Geri  (kick with front leg)

  

Ido Kihon (Moving Techniques)

 • Zenkutsu Dachi
  • Gedan Barai, Moving Forward on Moto Dachi Oi Zuki —> Step Back to Zenkutsu Dachi Gedan Barai
  • Chudan Yoko Uke , Moving Forward on Moto Dachi Oi Zuki —> Step Back to Zenkutsu Dachi chudan Yoko Uke
  • Yoko Uchi Uke, Moving Forward on Moto Dachi Oi Zuki —> Step Back to Zenkutsu Dachi Yoko Uchi Uke
  • Age Uke, Moving Forward on Moto Dachi Oi Zuki —> Step Back to Zenkutsu Dachi Age Uke
 • Neko Ashi Dachi, Shuto Chudan Uke ( Moving Forward & Moving Backward )

 

Renzoku Kihon (Combination Techniques)

 • Moto Dachi
  • Gedan Barai —> shift to Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki
  • Chudan Yoko Uke —> shift to Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki
  • Yoko Uchi Uke —> shift to Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki
  • Age Uke —> shift to Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki

 

Kata (Form)

•     Heian Sandan

•     Hiji Ate Goho

                                                                                                                                                                                

Kumite  (Sparring)

 • Yakusoku Kihon Kumite or Kihon Ippon Kumite (pre-arranged basic sparring), Starting on moto dachi chudan kamae
  • Gedan Barai, Gyaku Zuki
  • Chudan Yoko Uke, Gyaku Zuki
  • Age Uke, Gyaku Zuki