Genzo Iwata Sensei Shimizu Murata – Soke – Manzo Shoshinshoga daruma Shuri Castle