Dynamic Shitoryu Karate Book Genzo Iwata Sensei Shimizu Murata – Soke – Manzo Shoshinshoga Shuri Castle