The 30TH KARATE SHITO KAI CAMP- Venezuela 2014 the 16th Pan-American Shitoryu Karate-Do Championships – Cancun, Mexico 2014 The 14th APSKF Championships, Singapore, 2014 Genzo Iwata Sensei Shimizu Murata – Soke – Manzo Shoshinshoga daruma Shuri Castle